Witaj, nieznajomy/a!   Rejestracja   Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN SERWISU (z dnia 17 kwietnia 2019 r. )

Poniższy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Kiedy w regulaminie mowa jest o “Serwisie” dotyczy to internetowego serwisu ogłoszeniowego “Ogłaszam” dostępnego m.in. pod nazwą (domeną) oglaszam.pl. Kiedy w regulaminie mowa jest o “Użytkowniku” dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu. Kiedy w regulaminie mowa jest o “Ogłoszeniodawcy” dotyczy to użytkowników zamieszczających ogłoszenia w Serwisie.

1. Użytkownik korzystając z Serwisu, jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

2. Zamieszczanie od 1 do 5 ogłoszeń w Serwisie i korzystanie z konta Użytkownika jest bezpłatne. Ogłoszenia w Serwisie mogą zamieszczać tylko osoby pełnoletnie.

3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu świadczenia usługi internetowego serwisu ogłoszeniowego.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z Serwisu. Każdy zarejestrowany w Serwisie Użytkownik ma prawo dostępu do swego konta w panelu zarządzania użytkownika, gdzie możliwa jest modyfikacja podanych danych osobowych. Usunięcia konta dokonuje Serwis na indywidualne życzenie Użytkownika.

Podając dobrowolnie swoje dane osobowe przy rejestracji oraz przy publikacji ogłoszenia Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na ich publikowanie w internecie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikowania przez Użytkowników w ogłoszeniach danych osobowych i adresowych.

Użytkownik zgadza się by Serwis miał prawo do zmiany nazwy Użytkownika wyświetlanej w serwisie (np. zmiany nazwy zawierającej nazwisko, lub adres e-poczty).

4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że publikuje w serwisie wszelkie treści (w tym zdjęcia i grafiki) dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczonych informacji. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej Serwisu są traktowane jako niepoufne.

5. Ogłoszeniodawca zgadza się, że publikowana w ogłoszeniu treść nie może być sprzeczna z normami kultury i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i w związku z tym oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie żadnych informacji i materiałów: nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nietolerancyjnych, głoszących nienawiść lub przemoc oraz naruszających prawo w jakikolwiek sposób.

6. Usuwane z Serwisu będą zauważone ogłoszenia:
1) dotyczące tzw. piramid finansowych, systemów łańcuszkowych i temu podobnych;
2) dotyczące pożyczek finansowych bez podania nazwy firmy, adresu siedziby firmy i telefonu kontaktowego;
3) dotyczące ofert pracy bez opisu zakresu obowiązków pracownika oraz bez podania nazwy firmy zatrudniającej, adresu zatrudnienia i telefonu kontaktowego pracodawcy;
4) dotyczące usług i ofert pracy dotyczących tzw. marketingu internetowego, chałupnictwa, e-mailingu, “pracy dodatkowej przez internet” i innych podobnych;
5) dotyczące tworzenia, pomocy w pisaniu, sprzedaży prac: maturalnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich, wypracowań itp.;
6) dotyczące sprzedaży zwierząt sprzecznie z ustawą o ochronie zwierząt lub próbujące obejść tą ustawę (zgodnie z ustawą handel psami i kotami poza zarejestrowanymi hodowlami jest nielegalny, zauważone ogłoszenia nie zawierające informacji dotyczących hodowli i metryki oferowanego na sprzedaż psa czy kota będą usuwane);
7) dotyczące tematyki erotycznej i pornograficznej;
8) dotyczące promocji i reklamy alkoholu, sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9) nie opisujące konkretnej oferty, np. z dopiskiem „by uzyskać więcej informacji napisz e-mail lub zadzwoń”;
10) pomawiające, komentujące Użytkowników lub ogłoszenia zamieszczone w Serwisie;
11) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej;
12) ogłoszenia sprzeczne z normami kultury, etyki i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
13) ogłoszenia które subiektywnie zostaną uznane przez Serwis za nieuczciwe, niewiarygodne, nieodpowiednie do publikacji.

7. Ogłoszeniodawca zgadza się na usuwanie ogłoszeń o których mowa w §5. Serwis ma prawo subiektywnie rozstrzygać które treści powinny zostać usunięte. Usuwanie lub zmiana treści ogłoszeń może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym Ogłoszeniodawcy. Serwis nie musi wyjaśniać Ogłoszeniodawcy przyczyn zmiany treści lub usunięcia ogłoszeń.

8. W Serwisie możliwe jest opublikowanie przez Użytkownika 5 (pięciu) ogłoszeń o niepowtarzalnej treści. Ogłoszenie można umieścić powtórnie po wstrzymaniu publikacji lub skasowaniu wcześniejszego ogłoszenia, ale nie częściej niż raz na 7 dni. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować usunięciem wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez łamiącego regulamin Użytkownika. UWAGA! Zauważone przez Serwis rejestrowanie przez Użytkowników dodatkowych loginów (w celu obejścia regulaminu), będzie skutkowało usunięciem wszystkich zamieszczonych ogłoszeń.

9. Serwis nie odpowiada za skutki wynikłe z publikacji ogłoszeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność usług i towarów z opisem w ogłoszeniu, nie odpowiada za roszczenia będące skutkiem kontaktów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

10. Użytkownik musi mieć świadomość, że opublikowane w Serwisie ogłoszenia mogą zawierać nieprawdziwe i nieuczciwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać oczekiwaniom. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z możliwości zamieszczania przez Ogłoszeniodawców fałszywych treści tj. ogłoszeń mających na celu oszustwo, wprowadzenie w błąd, wyłudzenie pieniędzy itp. Użytkownik korzysta z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

11. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika/Ogłoszeniodawcy. Nadto Użytkownik/Ogłoszeniodawca naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

12. Zabrania się sztucznego podbijania statystyk ogłoszeń poprzez wielokrotne klikanie na ogłoszenie lub poprzez użycie systemów do zwiększania liczby odwiedzin (autosurf).

13. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku podejrzeń Użytkownika o niewiarygodność, nieuczciwość oraz w przypadku łamania przez Użytkownika zasad zawartych w Regulaminie Serwisu.

14. Adresy IP i inne dane dotyczące Użytkowników przechowywane są przez Serwis w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz bezpieczeństwem i mogą zostać przekazane dla upoważnionych służb i organów (np. policji, prokuratury, sądu) do identyfikacji osób naruszających prawo.

15. Serwis dokłada wszelkich starań, by nie naruszać praw autorskich. Treści (w tym obrazy czy zdjęcia) umieszczone w Serwisie mogą być autorstwa kogoś innego niż Ogłoszeniodawców i Użytkowników Serwisu. Prawa autorskie do tych materiałów należą do ich autorów. Nazwy firm, marek, produktów, partii politycznych, instytucji, itp. mogą być znakami towarowymi należącymi do wcześniej wymienionych. O wszelkich zauważonych naruszeniach praw autorskich należy powiadamiać Serwis poprzez adres: oglaszam[małpa]oglaszam[kropka]pl

16. W Serwisie wykorzystywane są pliki “cookies” (tzw. ciasteczka). Używane są one w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, by na jego komputerze przechowywane były “cookies” – może wyłączyć je w swojej przeglądarce internetowej.

17. Serwis Ogłaszam.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych, oraz zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.

18. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje zawsze od chwili publikacji go na niniejszej stronie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne zapoznawanie się z regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (z dnia 25 maja 2018 r. )

Zależy nam na tym by Twoja prywatność przy korzystaniu z serwisów “Ogłaszam” była chroniona. Korzystając z “Ogłaszam” i/lub z naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z poniższą Polityką prywatności. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z danych osobowych, a chętnie  Ci pomożemy.

Podstawowe definicje:

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub w zestawach Danych Osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

– Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z prawem, zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Zawsze na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych.
– Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania przetwarzania pasują do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
– Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do założonego celu.
– Przetwarzanie jest ograniczone z okresem czasu, nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność, integralność i poufność danych.

Podmiot danych ma następujące prawa:
– Prawo do informacji – co oznacza, że ​​musisz wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd pochodzą i dlaczego oraz przez kogo są przetwarzane.
– Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
– Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
– Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
– Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne, ograniczyć przetwarzanie – co oznacza, że ​​jeśli mają zastosowanie określone warunki, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
– Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
– Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub ma znaczący wpływ na Ciebie.
– Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych.
– Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w oparciu o prawa dostępu, podamy powód i uzasadnienie. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
– Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
– Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W “Ogłaszam” w każdej chwili możesz skorzystać z Narzędzia ochrony prywatności, dzięki któremu zobaczysz jakie dane są przez nas przetwarzane.

Posiadamy tylko informacje, które nam przekazała/eś. W większości przypadków informacje te obejmują adres poczty elektronicznej i nick (pseudonim), czyli informacje niezbędne do funkcjonowania serwisu. Czasami jest to też imię, nazwisko, adres itp., które sam nam przekazujesz, by móc się kontaktować lub wykonywać inne czynności w serwisie. Zapisywany jest też adres IP komputera zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że powinieneś zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy. W panelu zarządzania użytkownika możliwa jest modyfikacja podanych danych osobowych.

Informacje automatycznie gromadzone o Tobie to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład adres IP, historia aktywności (jeśli takowa istnieje) itp. Informacje te służą poprawie jakości obsługi klienta i funkcjonowania serwisu. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Używamy danych osobowych w celu:
– Zapewnienia Tobie naszych usług. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; korzystanie z usług oferowanych przez serwis, komunikowanie się i interakcja z Tobą, powiadamianie Cię o zmianach w naszych usługach.
– poprawy jakości obsługi klienta;
– spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umów.

Twoich Danych Osobowych z uzasadnionych przyczyn używamy na Twoją zgodę. Twoje dane osobowe używamy w następujących celach:
– aby cię zidentyfikować;
– aby zapewnić ci usługę;
– komunikować się z Tobą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie są tu wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone. W związku z tym zapewniamy, że:
– związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do przetwarzania przy korzystaniu z naszego serwisu;
– przetwarzanie danych nie będzie szkodzić twoim interesom;
– istnieje odpowiednia ochrona dla przetwarzania danych.
– poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe dla upoważnionych służb i organów (np. policji, prokuratury, sądu). Ujawniamy Twoje Dane Osobowe osobom trzecim lub instytucjom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków. Mimo że staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc upoważnionym służbom i organom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Nie zamierzamy świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy do dzieci naszych usług.

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami. Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookies na poziomie Twojej przeglądarki internetowej. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji w naszym serwisie.

Używamy plików cookie do następujących celów:
– Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
– Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
– Pliki cookie Analytics – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług.
– Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe. Te pliki pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane np. reklamodawcom. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania będą powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną stronę.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie oglaszam.pl/cookies

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności. Jeśli chcesz zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics, możesz też odwiedzić stronę rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Właścicielem serwisu https://www.oglaszam.pl oraz administratorem danych osobowych jest:

TUPOLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. 3-go Maja, 44-200 Rybnik, KRS: 0000327463

Można się z nami kontaktować poprzez formularz zamieszczony na stronie oglaszam.pl/kontakt

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zespół Oglaszam.pl